Klientu atsauksmes

Jautājumi? Atbildēsim!
08/11/2021
Saskaņā ar līgumu Nr.2020/217 DGR Serviss ir veicis autoceļu, ielu un laukumu uzturēšanas darbus Siguldas novadā. Darbi uzsākti 2020. gada 19. martā un līguma ietvaros tika veikts: pilsētas ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, pilsētas grants ielu apstrāde ar pretputekļu absorbentu, pilsētas ielu vienlaidus asfaltbetona seguma labošana vai asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi pielietojot asfaltbetona ieklājēju, pilsētas ielu divkārtu (dubultās) virsmas apstrāde vienlaicīgi vai secīgi, pilsētas ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar baltu vienkomponentu ceļa marķējamo krāsu, pilsētas ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar auksto vai karsto termoplastu. Darbi tika veikti savlaicīgi, labā kvalitātē, atbilstoši līguma nosacījumiem, izmantojot atbilstošus būvizstrādājumus, ievērojot specifikāciju un Latvijas Republikā spēkā esošo, būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības. Siguldas novada pašvaldība ir apmierināta ar būvdarbu vadītāju un būvfirmas “DGR serviss” paveikto darbu.
A.Ozoliņš
Siguldas novada domes izpilddirektora vietnieks
11/12/2019
Saskaņā ar 2017.gada līgumu Nr.2017/101 DGR Serviss ir veicis atsevišķu autoceļu, ielu un laukumu uzturēšanas darbus Siguldas novada teritorijā. Līguma ietvaros veikts: ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu, ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, ielu brauktuvju slīdamības samazināšana tīrot un kaisot, grants ielu apstrāde ar pretputekļu absorbentu, ielu ar šķembu, grants vai grunts segumu profilēšana un planēšana , ielu plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju, mastiku, autoceļu ar šķembu, grants vai grunts segumu profilēšana un planēšana, autoceļu grāvju profila atjaunošana, aizvedot lieko grunti. Darbi tika veikti savlaicīgi, labā kvalitātē, atbilstoši līguma nosacījumiem, izmantojot atbilstošus būvizstrādājumus, ievērojot specifikāciju un Latvijas Republikā spēkā esošo, būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības. Siguldas novada pašvaldība ir apmierināta ar būvdarbu vadītāju un būvfirmas “DGR serviss” paveikto darbu.
A.Ozoliņš
Siguldas novada domes izpilddirektora vietnieks
18/12/2019
No 2018. gada 26. jūlija līdz 26. septembrim DGR Serviss veica Krimuldas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanu. Galvenie uzdevumi bija grants, šķembu maisījuma piegāde, virsmas planēšana un apauguma nonemšana. DGR Serviss izpildītie darbi veikti kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, atbilstoši līguma, darbu izpildes kvalitātes un Latvijas normatīvajos aktos un būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Darbi pabeigti savlaicīgi un pienācīgi.
L.Ozols
Krimuldas novada domes izpilddirektors
19/10/2018
2017./2018. gada ziemas sezonā DGR Serviss izpildīja Krimuldas novada domes pasūtijumu par Ceļu un ielu uzturešanu. Darbi ir paveikti atbildīgi, kvalitativi un ligumā Nr.92.17/5-30 noteiktajos terminos, ievērojot visas liguma prasības un atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem standartiem.
L.Kumskis
Krimuldas novada domes priešsēdētājs
19/10/2018
DGR Serviss 2016./2017. gada ziemas sezonā izpildot Krimuldas novada domes pasūtījumu par Ceļu un ielu uzturēšanu Krimuldas novadā darbus veicis saskaņā ar 2016. gada 22. novembra līgumu Nr.289.16/5-30. Veikto darbu kvalitāte ir laba un atbilst Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Darbi veikti atbildīgi, kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos.
L.Kumskis
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs
20/04/2018
Siguldas novada pašvaldības uzdevumā DGR Serviss veica autoceļa posma A2 Mednieki - V85 Jūdaži grants seguma remontu 6.7 km garumā. Darbi tika veikti savlaicīgi, labā kvalitātē, izmantojot atbilstošus būzizstrādājumus un saskaņā ar līgumā Nr.2017/763 noteikto un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. Siguldas novada pašvaldība ir apmierināta ar būvdarbu vadītāja Jāņa Putras un uzņēmuma DGR Serviss paveikto darbu
A.Ozoliņš
Siguldas novada domes izpilddirektora vietnieks
20/04/2018
Siguldas novada pašvaldības uzdevumā DGR Serviss veica autoceļa posma A2 Mednieki - V85 Jūdaži grants seguma remontu 6.7 km garumā. Darbi tika veikti savlaicīgi, labā kvalitātē, izmantojot atbilstošus būzizstrādājumus un saskaņā ar līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. Siguldas novada pašvaldība ir apmierināta ar būvdarbu vadītāja Jāņa Putras un uzņēmuma DGR Serviss paveikto darbu
A.Ozoliņš
Siguldas novada domes izpilddirektora vietnieks
Scroll to Top